หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

2 years ago ADMIN Comments Off on หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
หนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นายมนตรี สมไร่ขิง และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1