หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

2 years ago ADMIN Comments Off on หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

หนังสือเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางเพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1